Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków

with Brak komentarzy

Kiedy w naszej miejscowości nie ma kanalizacji sanitarnej, ścieki z gospodarstw domowych odprowadzane są do zbiorników szczelnych lub za pomocą tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków. W zależności od warunków gruntowo-wodnych stwierdzonych na naszej działce, o czym pisałam we wcześniejszym poście, ścieki z oczyszczalni można odprowadzać do odbiornika – wody płynącej lub stojącej, albo do gruntu. Do gruntu oczyszczone ścieki odprowadzane są za pomocą drenażu rozsączającego lub studni chłonnej, a do wód powierzchniowych za pomocą wylotu kanalizacji. Informacje o rodzaju gruntów i występowaniu zwierciadła wody gruntowej oraz to w jaki sposób będziemy mogli odprowadzać ścieki, uzyskamy zlecając odpowiednie badania geologiczne.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r., art. 33. ust. 1, 2, 3 oraz ust. 4 pkt. 2: „Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego i obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę. Prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej”.

Wg Prawa Wodnego, art. 16 pkt 65 lit. f: „Urządzenia wodne to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych”.

W związku z powyższym drenaż rozsączający, studnia chłonna lub wylot kanalizacji są to urządzenia wodne i zgodnie z art. 389 pkt 6 tej samej Ustawy ich wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jeżeli ilość wprowadzanych do ziemi lub wody ścieków przekracza 5 m3 na dobę lub ścieki wprowadzamy poza granice naszej działki, musimy uzyskać dodatkowo pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, jakim jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub do urządzeń wodnych (art. 35, ust. 3 pkt 5).

Pozwolenie wodnoprawne dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a także do zgłoszenia budowlanego (art. 388 ust. 5).

 

opracowała: Marlena Wyspiańska