Ceny za usługi uzależnione są od specyfikacji zamówienia, dlatego wyceny ustalane są dla każdego tematu indywidualnie.
geolog przy pracy

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

Projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby:
 • Posadawiania obiektów budowlanych, innych niż obiekty budownictwa wodnego i obiekty budowlane inwestycji liniowych takich jak np. budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki niemieszkalne (np. hotele, biura), budynki handlowo-usługowe (np. stacje paliw, centra handlowe), budynki przemysłowe i magazynowe, budowle sportowe i rekreacyjne.
 • Posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych (m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi).
Opracowania z zakresu geotechniki:
 • Opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
Prace terenowe i laboratoryjne, m.in.:
 • Wykonywanie, kierowanie i dozór robót wiertniczych.
 • Dokumentowanie wyników wierceń.
 • Pobór próbek gruntów i wody do analiz laboratoryjnych.
 • Sondowania dynamiczne i statyczne.
studnia z wodą

HYDROGEOLOGIA

Projekty robót geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne, w celu:
 • Ujęcia wód podziemnych i ustalenia zasobów eksploatacyjnych (studnie).
 • Określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie (np. stacje paliw, cmentarze, drogi, lotniska).
Projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczne, w celu:
 • Wykonania otworów obserwacyjnych (piezometrów) służących do monitoringu wód podziemnych np. pod kątem zmian jakości wody, wahań zwierciadła wody.
 • Wykorzystania ciepła Ziemi poprzez odwierty pionowe wykonane na potrzeby gruntowych pomp ciepła.
 • Likwidacji otworów wiertniczych, np. studni, piezometrów.
Inne opracowania:
 • Opinie hydrogeologiczne na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni chłonnych.
 • Opinie hydrogeologiczne na potrzeby ustalenia warunków zabudowy.
 • Sprawozdania, raporty, ekspertyzy.
 • Operaty wodnoprawne dla studni - na pobór wody podziemnej i wykonanie urządzenia wodnego.
Prace terenowe i laboratoryjne, m.in.:
 • Pobór wody i gruntów do analiz laboratoryjnych.
 • Dozór i kierowanie robotami wiertniczymi oraz próbnymi pompowaniami.
 • Dokumentowanie wyników wierceń.
 • Monitoring wód podziemnych.

DOMKI JEDNORODZINNE

 • Opinie geotechniczne dla potrzeb posadowienia budynków jednorodzinnych, przy prostych warunkach gruntowych.
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia budynków jednorodzinnych przy złożonych warunkach gruntowych  i dokumentacje geologiczno-inżynierskie przy skomplikowanych warunkach gruntowych.
 • Opinie hydrogeologiczne na potrzeby wykonania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
 • Niezbędne wiercenia i badania gruntu oraz wody gruntowej dla potrzeb posadowienia fundamentów przyszłego domu oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Projekty robót geologicznych oraz dokumentacje geologiczne pod pionowe wymienniki gruntowe na potrzeby instalacji pomp ciepła.
 • Operaty wodnoprawne oraz inne opracowania zgodnie z profilem prowadzonej działalności.