geolog przy pracy
Projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby:
  • Posadawiania obiektów budowlanych, innych niż obiekty budownictwa wodnego i obiekty budowlane inwestycji liniowych takich jak np. budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki niemieszkalne (np. hotele, biura), budynki handlowo-usługowe (np. stacje paliw, centra handlowe), budynki przemysłowe i magazynowe, budowle sportowe i rekreacyjne.
  • Posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych (m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi).
Opracowania z zakresu geotechniki:
  • Opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
Prace terenowe i laboratoryjne, m.in.:
  • Wykonywanie, kierowanie i dozór robót wiertniczych.
  • Dokumentowanie wyników wierceń.
  • Pobór próbek gruntów i wody do analiz laboratoryjnych.
  • Sondowania dynamiczne i statyczne.