KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest firma „Arkanites Usługi Geologiczne”, z siedzibą przy ul. Agrestowej 141/26, we Wrocławiu (53-035), NIP: 895-177-46-85, adres e-mail: kontakt@arkanites-geologia.pl, numer telefonu: +48 503 755 864, zwana dalej „Administratorem”.

2. Pana/Pani dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy/zlecenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) i (c) RODO),

  • Umowa/Zlecenie. Składając zlecenie na usługę, musi Pan/Pani podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji tej usługi, tj. dla osoby fizycznej - imię i nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej – nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy oraz NIP i REGON. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy/zlecenia.
  • Faktura. Jeżeli wystawiamy Panu/Pani fakturę, to w tym celu przetwarzamy Wasze dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Pana/Pani dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
  • Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazuje nam Pan/Pani swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Pana/Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Pani/Pana dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Pana/Pani zapytania o usługę i późniejszej realizacji umowy/zlecenia. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
  • Kontakt telefoniczny. Kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonu, w sposób naturalny przekazuje nam Pan/Pani swój numer kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Pana/Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu za pośrednictwem drogi telefonicznej. Numer telefonu przetwarzany jest wyłącznie w celu obsługi konkretnego zapytania o usługę i w czasie realizacji umowy/zlecenia.

b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na realizacji ewentualnych roszczeń oraz podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności, a także obronie przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy/zlecenia, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panem/Panią umowy/zlecenia w tym usługi prawne, księgowe, informatyczne, operator pocztowy, firmy kurierskie, instytucje finansowe w zakresie realizacji płatności, firmy podwykonawcze oraz urzędy, w których prowadzone będą sprawy administracyjne związane z realizacją usługi geologicznej.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO lub w formie pisemnej (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zlecenia, zawarcia umowy na wykonanie usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pana/Pani rzecz usługi geologicznej.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

z poważaniem

Marlena Wyspiańska – właściciel firmy