studnia z wodą
Projekty robót geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne, w celu:
 • Ujęcia wód podziemnych i ustalenia zasobów eksploatacyjnych (studnie).
 • Określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie (np. stacje paliw, cmentarze, drogi, lotniska).
Projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczne, w celu:
 • Wykonania otworów obserwacyjnych (piezometrów) służących do monitoringu wód podziemnych np. pod kątem zmian jakości wody, wahań zwierciadła wody.
 • Wykorzystania ciepła Ziemi poprzez odwierty pionowe wykonane na potrzeby gruntowych pomp ciepła.
 • Likwidacji otworów wiertniczych, np. studni, piezometrów.
Inne opracowania:
 • Opinie hydrogeologiczne na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni chłonnych.
 • Opinie hydrogeologiczne na potrzeby ustalenia warunków zabudowy.
 • Sprawozdania, raporty, ekspertyzy.
Prace terenowe i laboratoryjne, m.in.:
 • Pobór wody i gruntów do analiz laboratoryjnych.
 • Dozór i kierowanie robotami wiertniczymi oraz próbnymi pompowaniami.
 • Dokumentowanie wyników wierceń.
 • Monitoring wód podziemnych.