Prawo Geologiczne i Górnicze a pompy ciepła

with Brak komentarzy

Pompa ciepła to urządzenie wykorzystujące do ogrzewania obiektu naturalną, odnawialną energię cieplną górotworu, wody podziemnej lub powietrza. Nie jest to inwestycja tania, a koszt jej wykonania zwróci się dopiero po kilku latach. Mamy jednak pewność, że jest korzystna dla środowiska naturalnego i bezpieczna dla użytkownika, pod warunkiem prawidłowego jej wykonania.

W Polsce najbardziej popularne są pompy gruntowe, dla których wykonuje się otwory wiertnicze, służące do zabudowy pionowego kolektora ciepła (tzw. dolnego źródła). Ciepło pozyskiwane jest ze środowiska gruntowego poprzez zainstalowanie wewnątrz odwiertów rur PE 32 lub 40 mm, wypełnionych niezamarzającym czynnikiem, np. glikolem propylenowym. Pozostała przestrzeń wokół rurek PE powinna być wypełniona masą żwirowo-bentonitową lub bentonitowo-cementową w celu odizolowania instalacji od potencjalnych warstw wodonośnych.

 

Wykonywanie odwiertów na potrzeby pionowych wymienników gruntowych regulowane jest ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze. Ustawa ta zwalnia nas z wykonywania procedur urzędowych w przypadku, gdy planowane otwory wiertnicze nie przekroczą głębokości 30 m. Powyżej tej wartości, na wykonanie prac terenowych potrzebny nam będzie projekt robót geologicznych podlegający zgłoszeniu w miejscowym Starostwie Powiatowym.

Prace powinny być projektowane, kierowane i dokumentowane przez geologa posiadającego uprawnienia kategorii nr IV lub V z zakresu hydrogeologii.

Dla otworów o głębokości powyżej 100 m oraz na obszarach górniczych, bez względu na głębokość odwiertów, należy przed rozpoczęciem wiercenia opracować również Plan Ruchu Zakładu Górniczego.

Ilość otworów oraz ich głębokość dobierana jest w zależności od zapotrzebowania obiektu na ciepło oraz jednostkowej mocy cieplnej możliwej do pobrania z gruntu, dlatego bardzo ważna jest analiza geologicznych materiałów archiwalnych poprzedzająca wykonanie projektu robót geologicznych, mająca na celu poznanie przybliżonego profilu geologicznego w rejonie planowanych prac.

Do prac terenowych można przystąpić po otrzymaniu decyzji urzędowej akceptującej projekt i zgłoszeniu w urzędzie zamiaru wykonywania robót geologicznych. Zgłoszenia dokonuje się po uprawomocnieniu decyzji, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

Wiercenia oraz zabudowę wymienników gruntowych powinna wykonać firma o odpowiednim zapleczu sprzętowym i uprawnieniach do wykonywania tego typu prac. Prace wykonywane są pod nadzorem geologa, który na bieżąco prowadzi opis profilu geologicznego i obserwacje przejawów wody podziemnej oraz kontroluje zgodność przebiegu prac wiertniczych z projektem robót geologicznych. Pamiętać należy także o inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych wymienników, ponieważ zgodnie z Prawem Budowlanym traktowane są one jako instalacja podziemna stanowiąca sieć uzbrojenia terenu.

Wyniki prac terenowych przedstawia się w dokumentacji geologicznej, którą tak samo jak projekt robót geologicznych przedkłada się do Starostwa Powiatowego celem przyjęcia.

Wymienniki gruntowe podłącza się do znajdującej się wewnątrz budynku pompy ciepła o odpowiedniej mocy dobranej przez projektanta.

 

opracowała: Marlena Wyspiańska