Forma przedstawiania geotechnicznych warunków posadowienia

with Brak komentarzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie:

1. opinii geotechnicznej

2. dokumentacji badań podłoża gruntowego

3. projektu geotechnicznego.

Forma przedstawienia tych warunków uzależniona jest od zaliczenia danego obiektu do określonej kategorii geotechnicznej oraz stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych. Opinię geotechniczną opracowuje się dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych. Dla obiektów drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Rozporządzenie zawiera również wytyczne co do zawartości poszczególnych opracowań.

Zgodnie z §4 ust. 3 pkt 3a trzecia kategoria geotechniczna obejmuje obiekty posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych, m.in. na gruntach ekspansywnych i w dolinach rzecznych. Warunki skomplikowane determinują nam trzecią kategorię, bez względu na charakter i rodzaj projektowanego obiektu.

W przypadku obiektów zaliczanych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii geotechnicznej dodatkowo opracowuje się dokumentację geologiczno-inżynierską, poprzedzoną wykonaniem projektu robót geologicznych. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami).

Dla zobrazowania opisu powyżej, zestawienie tabelaryczne:

opracowała: Marlena Wyspiańska