Lokalizacja studni kopanej i wierconej

with Brak komentarzy

Planujesz wykonać studnię do poboru wody podziemnej? Oprócz kwestii urzędowych, o których pisałam wcześniej, musisz pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości, o których mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Dla studni kopanych i wierconych należy zachować odległości, licząc od osi studni, co najmniej:

  • 5 m do granicy działki. Rozporządzenie dopuszcza w szczególnych okolicznościach sytuowanie  studni  w  odległości mniejszej  niż 5 m  od  granicy  działki,  a  także  studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania  na  obydwu  działkach  pozostałych odległości wyszczególnionych w punktach poniżej.
  • 7,5 m do osi rowu przydrożnego.
  • 15 m do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń.
  • 30 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód.
  • 70 m do  nieutwardzonych  wybiegów  dla  zwierząt  hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji  lokalnej  bez  urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego.

Dla zobrazowania tematu, rysunek poglądowy:

Zasady wymienione powyżej dotyczą studni, które nie wymagają ustanowienia obowiązkowych stref ochronnych.

W rozporządzeniu tym zamieszczono również wytyczne jak powinna być wykonana obudowa studni kopanych oraz jak powinien być przygotowany teren wokół studni kopanych i wierconych.

Pomijając aspekty prawne należy pamiętać również o tym, że o lokalizacji studni decydować będą także warunki hydrogeologiczne terenu, na którym planujemy przedsięwzięcie, tj. występowanie lub brak warstwy wodonośnej nadającej się do ujęcia studnią, jak również uwarunkowania techniczne np. topografia działki, stopień zagospodarowania terenu, występowanie uzbrojenia podziemnego.

opracowała: Marlena Wyspiańska