Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków

with Brak komentarzy

Decydując się na przydomową oczyszczalnię ścieków należy pamiętać, że trzeba zachować odpowiednie odległości każdego z elementów oczyszczalni w stosunku do różnych obiektów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

Dla zobrazowania tematu, rysunek poglądowy:

Dla lokalizacji osadnika gnilnego należy zachować odległość minimum:

a) 15 m od najbliższej studni znajdującej się na naszej działce, jak również na działce sąsiada.

b) W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i przeznaczonej do rekreacji indywidualnej:
• 5 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
• 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

c) W zabudowie innej niż jednorodzinna, zagrodowa i przeznaczonej do rekreacji indywidualnej, jeśli pojemność osadnika
nie przekracza 10 m³:
• 15 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
• 7,5 m od granicy działki sąsiedniej, drogi, ulicy, ciągu pieszego.

d) Dla obiektów o pojemności osadnika większej niż 10 m³, a mniejszej niż 50 m³, powinna wynosić co najmniej:
• 30 m od okien i drzwi zewnętrznych,
• 7,5 m od granicy działki sąsiedniej,
• 10 m od drogi, ulicy, ciągu pieszego.

Separator tłuszczu powinien być zlokalizowany co najmniej 5 m od okien i drzwi zewnętrznych, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Dla lokalizacji drenażu (najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej) należy zachować odległość minimum:

  • 30 m od studni znajdującej się na naszej działce, jak również na działce sąsiada.
  • 2 m od granicy działki,
  • 1,5 m od poziomu wód gruntowych,
  • 1,5 m od rurociągów z gazem, wodą,
  • 0,8 m od kabli elektrycznych,
  • 3,0 m od drzew i krzewów.

opracowała: Marlena Wyspiańska